KAKO NAPISATI SEMINARSKI RAD

Prvi korak u izboru seminarskog rada je izbor teme.


Drugi korak je prikupljanje literature o temi. Izvor podataka i informacija o
izabranoj temi su publikacije (monografije, radovi, pretraživanje interneta).
Nema odgovora na pitanje – koliko je literature dovoljno za seminarski rad? U
svakom slučaju, treba se postarati da se prikupi dovoljan broj referenci, koliko
je potrebno da se obradi izabrana tema.

Treći korak je sistematizovanje informacija. Pri čitanju student beleži
definicije, podele, taksonomije, uz obavezno navodjenje izvora podataka. Kada
pripremi dovoljno informacija, pristupa
Definisanju konstrukcija sadržaja seminarskog rada.

Nema unapred definisanihsadržaja, sadržaj će diktirati tema i ambicija studenta.

Sam seminarski rad unačelu može imati nekoliko celina.

U prvoj student treba da objasni zašto je
izabrana tema važna za određeni predmet.

U drugoj da definiše ono što jeizabrao, citirajući autoritete koji su se time bavili, odnosno, izvore citata.

U trećoj student treba da da detaljnije objašnjenje o izabranoj temi, citirajući sve
izvore podataka o tome.

U četvrtoj da opiše specifičnosti izabrane teme u
oblasti zdravstvenog menadžmenta.

U petoj, da izvede nekakav zaključak o svemu
tome, budući da je mnogo stvari još uvek predmet polemike, različitih stavova,
pristupa… Poslednji formalni deo rada su spisak referenci (literatura
korišćena za pisanje seminarskog rada) citirana na način koji je propisan na
Fakultetu. Iza toga mogu slediti prilozi (slike, grafikoni...), ako istih ima i
ako su potrebni u radu.


Ovo je četvti korak u pisanju rada. Naravno ovaj korak se ne može propisati jer
svaki bibliografski rad (tema) ima neke specifičnosti koje se ne mogu ukalupiti
u šemu.

tekst preuzet : Medicinski fakultet u Kragujevcu

Нема коментара: